Εκτύπωση

Γνωστοποίηση για απασχόληση Ειδικού Συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 30/12/2019
Αρ. Πρωτ. 26758

Ο Δήμαρχος Βόλβης ύστερα από την αριθμ. 464/2019 Απόφασή  του  έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 6 άρθρου 78  του Ν. 4604/2019,  καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, για θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής  τοπικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης  και δράσεων βελτίωσης  υλικοτεχνικών υποδομών εκπαίδευσης 

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι  πληρούνται και σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή  των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού. 

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), «Φιλοσοφίας &Παιδαγωγικής» της ημεδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα -μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998, 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 7η  Ιανουαρίου  2020 στα γραφεία του Δήμου Βόλβης (Σταυρός – Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 570 14)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΒΟΛΒΗΣ 

Διαμαντής Ι. Λιάμας