Εκτύπωση

Έκτακτη πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βράσνα 10/12/2019

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 25611

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (στο Σταυρό) την 10η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄, κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί απόφαση για το παρακάτω  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1.- Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", του άξονα προτεραιότητας "Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος", με τίτλο " Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων" 

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα για άμεση προώθηση δημοτικού θέματος καθότι η καταληκτική ημερομηνία της αριθ. VII πρόσκλησης του προγράμματος ΄΄ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ΄΄ είναι η 31η.12.2019 και μέχρι τότε μετά την λήψη της απόφασης, πρέπει να υποβληθεί και σχετική επιστολή  στο Υπουργείο Ναυτιλίας για σύμφωνη γνώμη αυτού. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΒΟΛΒΗΣ 

ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ